Lidmaatschap

Lidmaatschap

Profiel van de leden

De leden van Netwerk Limburg zijn directeuren en locatiemanagers van (woon) zorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en voorzieningen binnen de gehandicaptenzorg in Limburg. Zij geven zelfstandig leiding aan een locatie, een divisie of een concernonderdeel.

Alleen aangesloten leden van Netwerk Limburg kunnen nieuwe leden bij het bestuur aanmelden. Het bestuur beslist vervolgens over de kandidaat lidmaatschappen op basis van de aangedragen informatie, de omvang en omzet. Een gesprek met de kandidaat kan daar ook deel van uitmaken.

Contributie en betaling voor de activiteiten

De contributie voor het lidmaatschap voor leden van Netwerk Limburg is vastgesteld op € 60,- per jaar. De deelnemers betalen daarnaast een deelnamebedrag per activiteit. Het bankrekeningnummer van Netwerk Limburg waar het contributiebedrag en de eventuele deelnamebedragen aan kunnen worden overgemaakt is: NL66RABO0364531754 t.n.v. M.H.C. Gehlen Netwerk Limburg. Voor meer informatie over het lidmaatschap en de contributie verwijzen wij u naar ons secretariaat bij voorkeur via contact op deze site.

Wij vragen de bijdrage voor een activiteit te voldoen vóór de in de aankondiging genoemde deadline van opgave. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit dan vindt er geen restitutie plaats bij annulering.

Uit diensttreding

Als deelnemers niet meer voldoen aan het profiel door bijvoorbeeld uit diensttreding, kunnen zij desgewenst tegen betaling van contributie nog lid blijven tot en met het volgende kalenderjaar.

Leden die met pensioen gaan, mogen in dat jaar nog lid blijven, uiterlijk tot 1 januari van het volgende jaar.

Sinds 1 januari 2016 is de toegang voor leden buiten Limburg opengesteld, mits grenzend aan onze huidige regio.

Ons doel is, zoals onze naam al zegt, netwerken. Daarom vinden wij het belangrijk dat leden onze bijeenkomsten bezoeken. Gebeurt dit niet of nauwelijks dan schiet het lidmaatschap zijn doel voorbij. Vandaar dat het bestuur de volgende voorwaarden verbonden heeft aan het lidmaatschap:

  • bezoekt een lid gedurende één jaar geen bijeenkomsten en meldt hij/zij zich niet af dan volgt royering.

  • bezoekt een lid gedurende twee jaar geen bijeenkomsten dan volgt royering (los van het feit of men zich wel of niet heeft afgemeld)